Links | Profile | Rewind | Home | Beatrice
[پست همیشگی من ....
چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 139314:55

 

[ کسی را دارم 

که انقدر برایم کسی هست که 

نگاهم دنبال کسی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

کسی به چشمانم نمی آید " هرگز ... ]

 

::( بعضی ها رو باید از تو رویات بکشی بیرون

محکم بغلش کنی...

بعد آروم در گوشش بگی :

تو چرا واقعی نیستی لامصب...؟

[-miss crazy-]